Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen – Hvad er det?

Virksomhedsordningen er en særlig beskatningsform, som selvstændige erhvervsdrivende kan vælge. Anvendelse af ordningen giver den erhvervsdrivende en række fordele. De vigtigste er:

 • Fuld fradragsværdi for erhvervsmæssige renter, dvs. renteudgifter fragår direkte i virksomhedsoverskuddet og reducerer dermed den personlige indkomst – og ikke blot den skattepligtige indkomst.
 • Mulighed for indkomstudjævning, dvs. erhvervsdrivende med svingende indkomster kan udjævne beskatningen over årene ved at lade hele eller dele af virksomhedsoverskuddet blive stående i virksomheden mod en foreløbig virksomhedsskat på 25 % fra d. 1/1-08.
 • Investering i egen virksomhed sidestilles med afkast af passiv investering, idet en andel af virksomhedens overskud anses for kapitalafkast, og beskattes som kapitalindkomst.

Virksomhedsordningen kan vælges for et år ad gangen.

Hvem kan anvende virksomhedsordningen?

Virksomhedsordningen er en valgfri beskatningsform for selvstændige erhvervsdrivende, uanset om den erhvervsdrivende driver virksomheden i interessentskabsform, som kommanditist eller som person. Såvel fuldt skattepligtige som begrænset skattepligtige personer kan anvende virksomhedsordningen.

Visse former for anpartsvirksomhed anses ikke som erhvervsmæssig virksomhed, og den skattepligtige vil i disse tilfælde ikke kunne anvende virksomhedsordningen.

Virksomhedsordningen kan derfor ikke benyttes på:

 • Indkomst fra selvstændig virksomhed, når antallet af ejere er større end 10, og den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang,
 • Indkomst ved udlejning af afskrivningsberettiget fast ejendom og inventar heri uanset antallet af ejere, når formidling eller administration varetages af en anden virksomhed for flere end 10 personer, og den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang,
 • Indkomst ved fælles udlejning, når mere end 10 personer udlejer afskrivningsberettiget fast ejendom til samme lejer, og den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang,
 • Indkomst ved udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe uanset antal ejere, når den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang.

Overskudsfordeling:

Aktiver og gældsposter i virksomhedsordningen

Aktiver, som udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, skal indgå i virksomhedsordningen. Da det kan være vanskeligt at afgøre, om finansielle aktiver er erhvervsmæssige eller ej, lægges den erhvervsdrivendes fordeling af aktiverne til grund.

Aktier, anparter mv. kan dog ikke indgå i virksomhedsordningen. Erhverves sådanne aktiver i virksomheden anses de for overført til den skattepligtige.

“Blandet benyttede” aktiver kan som hovedregel ikke indgå i virksomhedsordningen. Dette gælder dog ikke for biler og visse erhvervsejendomme.

Driver skatteyderen flere virksomheder, betragtes de i relation til virksomhedsordningen som én virksomhed. Det er således ikke muligt at holde én af flere virksomheder udenfor virksomhedsordningen.

Driver ægtefællen også erhvervsvirksomhed kan denne frit vælge, om virksomhedsordningen skal anvendes her.

Al erhvervsmæssig gæld skal indgå. Privat gæld kan indgå.

Opgørelse af den skattepligtige indkomst

Virksomhedsresultat opgøres efter de almindelige regler for skattepligtig indkomst og fradragsberettigede udgifter.

Dette betyder, at virksomhedsindkomsten reduceres med de udgifter, der kan henføres til den erhvervsmæssige aktivitet, herunder erhvervsmæssige renter. Renterne medtages i indkomstopgørelsen for den periode de vedrører (periodiseringsprincippet).

Hvis den skattepligtige anvender virksomhedens produkter i sin private husholdning, skal forbruget indtægtsføres i virksomheden (eventuelt anvendes Ligningsrådets satser). Værdien af varerne anses for hævet medmindre beløbet tilbageføres til virksomheden.

Hvis en bil anvendes såvel i virksomheden som privat, er der valgfrihed mellem to muligheder:

 • Bilen medtages i virksomhedsordningen
  Driftsomkostninger herunder afskrivninger fragår i virksomhedsoverskuddet, og der indtægtsføres en beregnet leje svarende til værdi af fri bil. Personen beskattes af fri bil.
 • Bilen holdes udenfor virksomhedsordningen
  Virksomheden fratrækker enten beregnet leje svarende til faktiske driftsomkostninger inkl. afskrivninger eller en leje svarende til ligningsrådets satser. Refusion af driftsomkostninger mv. indtægtsføres hos personen og et tilsvarende beløb fratrækkes hos personen. Der sker ingen beskatning hos personen, som modtager “lejen” efter statens takster.

Udgifter til faglige kontingenter (brancheorganisationer mv.) er i relation til virksomhedsordningen private udgifter. Har virksomheden betalt herfor anses beløb for hævet medmindre beløbet tilbageføres over mellemregningskontoen. Den selvstændige erhvervsdrivende kan fradrage beløbet ved opgørelse af den skattepligtige indkomst.

Hvis begge ægtefæller arbejder i virksomheden, skal beløb, der udbetales til den medarbejdende ægtefælle, udgiftsføres på samme måde som en lønaftale.

Hvis virksomheden i et år giver underskud, skal det modregnes i opsparet overskud med tillæg af hertil svarende virksomhedsskat fra tidligere år. Herefter overføres ikke udnyttet underskud til privatøkonomien, og underskuddet modregnes i den skattepligtige persons indkomstopgørelse efter særlige regler.

Skatteberegning / fordeling af virksomhedens resultat

Beløb, der beskattes hos personen

 • Den del af virksomhedens overskud, der anses som kapitalafkast, og som trækkes ud af virksomheden, beskattes som kapitalindkomst hos personen.
 • Yderligere overskud, der trækkes ud af virksomheden, beskattes som personlig indkomst.

Beløb, der beskattes i virksomheden

 • Resterende ikke overført overskud hensættes som opsparet overskud mod afregning af en foreløbig skat på 25 % FRA D. 1/1-08.

Når det opsparede overskud hæves, skal hævningen og den dertil hørende virksomhedsskat medregnes som personlig indkomst. Virksomhedsskatten modregnes samtidig i slutskatten.

Fordeling af virksomhedens overskud ser herefter således ud

Personen: hævet kapitalafkast hævet personlig indkomst
Virksomheden: opsparet overskud
Skattemyndighederne: 25 % virksomhedsskat

Krav til regnskabet, når virksomhedsordningen vælges

Hovedkrav: Adskillelse mellem privat- og virksomhedsøkonomi

Udarbejdelse af selvstændigt regnskab for virksomheden stiller ikke udvidede krav i forhold til andre selvstændige erhvervsdrivende.

Afgrænsningen af den virksomhed, der skal udarbejdes regnskab for, følger dog særlige regler, herunder at samtlige erhvervsmæssige aktiver – bortset fra aktier mv. – skal indgå i virksomhedsordningen, samt at den private økonomi holdes adskilt fra virksomhedsøkonomien.

For at adskille privat- og virksomhedsøkonomien, skal alle transaktioner mellem privat- og virksomhedsøkonomi registreres særskilt. Dette krav opfyldes ved hjælp af tre konti, hvorpå transaktioner mellem virksomhedsdelen og privatøkonomien registreres:

 • en “indskudskonto” oprettes med det formål at styre beløb, der er indskudt i virksomheden af beskattede midler og som dermed kan tilbageføres skattefrit til den erhvervsdrivende.
 • en “hævekonto” oprettes til at styre overførsler mellem virksomheden og privatøkonomien.
 • en “mellemregningskonto” oprettes til at styre låneforhold mellem virksomheden og privatpersonen.

Begreber i virksomhedsordningen

Indskudskonto

Er et udtryk for de nettoaktiver som den erhvervsdrivende har indskudt i virksomheden. Disse indskud kan foretages såvel i forbindelse med indtræden i virksomhedsordningen som efterfølgende.

Opsparet overskud

Hermed forstås beløb, som er optjent i virksomheden under virksomhedsordningen, og som ikke er overført til den erhvervsdrivendes privatøkonomi. Beløb opsparet i virksomheden er beskattet med en foreløbig virksomhedsskat på 25 % fra d. 1/1-08.

Overskudsfordeling

Overskudsfordeling er et udtryk for, hvordan den erhvervsdrivende har valgt at fordele virksomhedsresultatet. På samme måde som for selskaber (aktie- eller anpartsselskaber) fordeles årets resultat mellem 1) indehaver, 2) opsparing i virksomheden og 3) skattemyndighederne.

Kapitalafkastgrundlag

Kapitalafkastgrundlaget er et udtryk for, hvor stort et beløb der til enhver tid er placeret i virksomheden. Beløbet opgøres årligt som forskellen mellem virksomhedens aktiver og gældsposter. Beløb hensat til senere faktisk hævning, indestående på mellemregningskonto og beløb som anses for overført med virkning fra begyndelsen af indkomståret fragår også i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget. Beløbet benyttes i grundlaget for beregningen af kapitalafkast, jf. herunder.

Kapitalafkast

En andel af virksomhedens overskud beskattes som kapitalindkomst og dermed på samme måde, som hvis den erhvervsdrivende havde investeret i værdipapirer, fx obligationer. Kapitalafkastet beregnes ved at gange kapitalafkastgrundlaget med en afkastsats, der fastsættes på baggrund af markedsrenten.

Hævninger

Overførsler mellem virksomhedsøkonomien og privatøkonomien registreres på en hertil oprettet hævekonto (Er der tale om overførsler til privatøkonomien som følge af private udlæg for virksomheden kan en mellemregningskonto dog anvendes).

Hensat til senere faktisk hævning

Ønsker den erhvervsdrivende efter indkomstårets udløb at overføre yderligere beløb til privatøkonomien med virkning for det afsluttede indkomstår, kan et hertil svarende beløb hensættes på en konto for “hensat til senere faktisk hævning”.

Mellemregningskonto

Den erhvervsdrivende kan via en uforrentet mellemregningskonto overføre kontante beløb fra privatøkonomien til virksomhedsordningen og omvendt. Overførsler fra mellemregningskontoen til privatøkonomien medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Rentekorrektion

Hvis indskudskontoen er negativ ved årets udgang, skal der beregnes et rentekorrektionsbeløb svarende til den negative saldo gange kapitalafkastsatsen. Den negative saldo er et udtryk for, at den erhvervsdrivende har lånt af virksomheden.

Leicht Simonsen Statsautoriseret Revisor Aps - Jernbanegade 2, 1 - 7900 Nykøbing Mors - CVR nr. 10415837 - Telefon 96 69 03 99 - e-mail sls@leicht-simonsen.dk